Project indienen

Foto van pennen in handen van mensen die samen plannen maken

Inleiding

Uitvoeringsbudget Sport- en beweegakkoord / Preventieakkoord

Voor het realiseren van de ambities en actiepunten uit het Sport- en beweegakkoord / Preventieakkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Per project is een maximum van €5000,- beschikbaar.

Aanbod

Heeft u een projectidee dat aansluit bij het Sport- en Beweegakkoord / Preventieakkoord en wilt u aanspraak maken op uitvoeringsbudget? Neem dan eerst contact op met: team sport- en accommodaties via e-mail: gewoonactief@hardenberg.nl of telefonisch met Marcel Smid (0523-289261). 

Nadat u contact hebt opgenomen en tips/adviezen heeft ontvangen kunt u aan de slag met een projectplan of actieplan! Voor het opstellen van het plan is een aanvraagformulier beschikbaar waarin de actie of het project wordt beschreven. Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina onder het kopje 'downloads'. 

Indienen van een aanvraag kan van 15 april - 30 september 2023

In dit aanvraagformulier kan een onderbouwde aanvraag worden gedaan voor uitvoeringsbudget. U kunt uw aanvraagformulier (evt. met projectplan of actieplan) aanleveren bij de regiegroep door te mailen naar gewoonactief@hardenberg.nl 

Beoordeling

Elk ingebracht project en elke activiteit zal door een onafhankelijke beoordelingscommissie worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  1. Aansluiting ambitie(s) lokaal sport- en beweegakkoord / preventieakkoord - In hoeverre sluit het plan/idee aan bij de ambities uit 1 of beide akkoorden;
  2. Doelstellingen en resultaten - In hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en resultaten worden bereikt met het plan/idee?
  3. Plan van aanpak - Hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt (activiteiten, acties, projecten, etc.)?
  4. De organisatie en uitvoering - In hoeverre wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie en uitvoering van het plan/idee eruit ziet? Welke organisaties of verenigingen zijn betrokken?
  5. Uitbreiding project - In hoeverre wordt aandacht besteed aan de uitbreiding van het project? Ofwel, kan het plan ook elders worden uitgevoerd, of met meer deelnemers/activiteiten?
  6. Behoud/Borging van aanbod, samenwerking en kennis - In hoeverre wordt omschreven hoe het plan/idee na twee jaar zelfstandig kan blijven bestaan qua aanbod en samenwerking en hoe wordt de opgedane kennis verspreid?
  7. Cofinanciering en financiële borging - In hoeverre is aandacht besteed aan cofinanciering (gebruikmaken van andere financiële middelen) en de financiële borging van het plan/idee na verloop van tijd?

Aan alle bovenstaande criteria wordt door de beoordelingscommissie een score toegekend op een schaal van 1-5 (1=onvoldoende, 2= matig, 3= voldoende, 4= goed, 5= zeer goed), waarna een totaalscore ontstaat en het budget al dan niet wordt toegekend.

Deadline en reactietermijn

De aanvraagperiode voor 2023 is van 15 april 2023 tot en met 30 september 2023. De regiegroep zal na binnenkomst de aanvraag doornemen en beoordelen. U ontvangt binnen 6 weken een reactie of het ingediende project wordt gehonoreerd met de gevraagde bijdrage.

Beschikbare downloads

  • Aanvraagformulier; Via dit formulier kunnen projecten ingediend worden
  • Beoordelingsmatrix; Met deze matrix worden de ingediende projecten beoordeeld.
  • Werkwijze beoordelingscommissie; In dit document vind je de werkwijze van de beoordelingscommissie op het moment dat een project is ingediend. In dit document vind je ook hoeveel beoordelingspunten nodig zijn om in aanmerking te komen voor uitvoeringsbudget. 

Downloads

Werwijze SBA 2023
Beoordelingsmatrix
voorkant