Project indienen

Foto van pennen in handen van mensen die samen plannen maken

Inleiding

Uitvoeringsbudget Sport- en beweegakkoord

Voor het realiseren van de ambities en actiepunten uit het Sport- en beweegakkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Hardenberg is dat €40.000,- per jaar voor de periode 2020-2022. Het gaat hierbij om geoormerkt budget dat nergens anders aan besteed kan worden. Per project is een maximum van €5000,- beschikbaar.

Aanbod

Heeft u een projectidee dat aansluit bij het Sport- en Beweegakkoord en wilt u aanspraak maken op uitvoeringsbudget? Maak een projectplan of actieplan! Voor het opstellen van het plan is een format beschikbaar waarin de actie of het project wordt beschreven. Download het projectformat onderaan deze pagina onder het kopje 'downloads'. 

In dit korte plan kan een onderbouwde aanvraag worden gedaan voor uitvoeringsbudget. U kunt uw projectplan of actieplan aanleveren bij de begeleidingsgroep door te mailen naar info@sportenbeweegakkoordhardenberg.nl.

Beoordeling
Elk ingebracht project en elke activiteit zal door de begeleidingsgroep worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

1.      Aansluiting ambitie(s) lokaal sport- en beweegakkoord - In hoeverre sluit het plan/idee aan bij de ambities uit het lokaal sport- en beweegakkoord?

2.      Doelstellingen en resultaten - In hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en resultaten worden bereikt met het plan/idee?

3.      Plan van aanpak - Hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt (activiteiten, acties, projecten, etc.)?

4.      De organisatie en uitvoering - In hoeverre wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie en uitvoering van het plan/idee eruit ziet? Welke organisaties of verenigingen zijn betrokken?

5.      Schaalbaarheid - In hoeverre wordt aandacht besteed aan de schaalbaarheid van het project? Ofwel, kan het plan ook elders worden uitgevoerd, of met meer deelnemers/activiteiten?

6.      Borging van aanbod, samenwerking en kennis - In hoeverre wordt omschreven hoe het plan/idee na twee jaar zelfstandig kan blijven bestaan qua aanbod en samenwerking en hoe wordt de opgedane kennis verspreid?

7.      Cofinanciering en financiële borging - In hoeverre is aandacht besteed aan cofinanciering (gebruikmaken van andere financiële middelen) en de financiële borging van het plan/idee na verloop van tijd?

Aan alle bovenstaande criteria wordt door de begeleidingsgroep een score toegekend op een schaal van 1-5 (1=onvoldoende, 2= matig, 3= voldoende, 4= goed, 5= zeer goed), waarna een totaalscore ontstaat en het budget al dan niet wordt toegekend.

Deadline en reactietermijn
De deadline voor het indienen van uw plan is 1 december 2020. Voor 2021 worden nieuwe deadlines vastgesteld. Deze worden nader bepaald en gecommuniceerd. U ontvangt binnen twee weken na indiening een eerste reactie op uw aanvraag.

Beschikbare downloads

- Projectformat; Via dit format kunnen projecten ingediend worden

- Beoordelingsmatrix; Met deze matrix worden de ingediende projecten beoordeeld. 

- Werkwijze begeleidingsgroep; In dit document vind je de werkwijze van de begeleidingsgroep op het moment dat een project is ingediend. In dit document vind je ook hoeveel beoordelingspunten nodig zijn om in aanmerking te komen voor uitvoeringsbudget. 

Downloads

Projectformat sport- en beweegakkoord
Beoordelingsmatrix sport- en beweegakkoord
Werkwijze begeleidingsgroep